2018-12-18
Sök

Allmänna Försäljningsvillkor

Dessa Allmänna försäljningsvillkor gäller mellan MK-Produkter och kund när kunden beställer produkter från MK-Produkter för leverans till kunden. Om MK-Produkter och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa Allmänna försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

 1. Produkter

MK-Produkter erbjuder olika produkter som bl.a. framgår av vid var tid aktuell katalog och i MK-Produkters webbshop. Med ”ordinarie sortiment” avses produkter som kan beställas via katalog eller webbshop och som inte är specialprodukter, kundunika artiklar, profilprodukter eller liknande produkter.

 1. Beställning

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via MK-Produkters webbshop, www.mk-produkter.se, alternativt vardagar via MK-Produkters kundcenter per telefon, fax eller e-post mellan kl. 08.00 och 17.00. I webbshopen finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter m.m. MK-Produkter förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma kund till samordnade leveranser.

 1. Leveranstid

Beställning av produkter som sker helgfri vardag före kl. 14.00 levereras vanligtvis samma eller nästkommande helgfria vardag. Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller vardag efter kl. 14.00) hanteras som om beställningen gjorts nästkommande helgfria vardag före kl. 14.00. MK-Produkter förbehåller sig dock rätten att konsolidera beställningar från en och samma kund till samordnade leveranser. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats.

 1. Prisernas giltighetstid

MK-Produkter förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.

 1. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

 1. Fraktavgifter

Vid beställning av produkter via MK-Produkters webbshop, sker leverans till kundens adress i Sverige. En fraktavgift tillkommer enligt gällande fraktprislista för webbshopen. För beställning gjord via telefon, brev, fax eller annat sätt än web-shop gäller standardfraktavgift. För vissa produkter såsom exempelvis specialprodukter och kundunika artiklar eller profilprodukter, tillkommer standardfraktavgift, oavsett om beställningen skett via MK webbshop eller våra övriga kanaler och oavsett värdet på beställningen. Fraktavgift för beställning via webshopen framgår vid beställningstillfället.

 1. Miljö och kvalitet

MK-Produkter är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och har alltid för avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga påverkan på vår natur. MK-Produkter är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och bedriver ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets verksamhetssystem.

 1. Fakturering och betalningsvillkor

Kunden ska erlägga betalning senast 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. I MK-Produkters webbshop kan kunden endast betala mot faktura. Faktura mailas till kundens mailadress avsedd för fakturor.

 1. Retur/ångerrätt

Kunden har rätt att inom 5 arbetsdagar returnera produkter som kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter eller kundunika artiklar. Inte heller artiklar som normalt inte lagerhålls hos MK-Produkter såsom beställningsvaror, icke lagerlagda artiklar eller artiklar som inte ingår i ordinarie sortiment. Kontakta kundcenter för artikelspecifik information.

Vid retur ska retursedel utfärdad av MK-Produkters kundcenter medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten, oskadad originalförpackning. För att erhålla retursedel ska kunden kontakta MK-Produkters kundcenter på telefonnummer 08-51400550 eller order@mk-produkter.se. Returfrakt betalas av kunden.

 1. Reklamation

Eventuella fel på produkter ska reklameras inom 7 dagar från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts av kunden. Synlig transportskada ska anmälas till chauffören och noteras på fraktsedeln direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot MK-Produkter. Kund ska kontakta MK-Produkters kundcenter samma dag som leverans skett för reklamation av transportskador. Reklamation ska göras till MK-Produkters kundcenter på telefon 08-51400550. Retursedel utfärdad av MK-Produkters kundcenter måste medfölja returgodset. MK-Produkter står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För konsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

 1. Ansvarsbegränsning

MK-Produkter ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. MK-Produkters ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

 1. Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

 1. Ändringar

MK-Produkter förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa Allmänna försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på www.mk-produkter.se utan föregående avisering.

 1. Tvist

Tvist mellan MK-Produkter och kunden ska i första hand lösas mellan parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.